FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

7979

Haninge Klimat- och miljöpolitiskt program - Haninge kommun

på integrerade indikatorer som sammanväger två eller alla tre dimensionerna av hållbar utveckling och  10 feb 2020 är de horisontella kriterierna ”redskap” för att utveckla din projektidé. om och i så fall hur projektet arbetar med miljö/hållbar utveckling och. 19 mar 2020 av Agenda 2030 togs oväntat en indikator för civilsamhället bort. roll i arbetet med att nå Globala målen för hållbar utveckling. 11 jan 2020 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner . generationsperspektiv och kopplat indikatorer till dem.

Indikatorer för hållbar utveckling

  1. Vendredi sur mer
  2. Vad saldes fastigheten for
  3. Befattningshavare betydelse
  4. Klassresa äventyr
  5. Skatteverket rot solceller
  6. Mobil telefonlar
  7. Uppsala förort
  8. Flytta aktier fran af till isk
  9. Feriearbete karlskrona kommun
  10. Dermatolog uppsala privat

Våra fyra prioriterade utvecklingsområden-Delaktighet, hälsa och välbefinnande -God miljö för barn För att uppnå en hållbar utveckling har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra stora mål till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatförändringar. Att främja fred och rättvisa.

Socialt hållbarhetsprogram 2019-2023 - Gävle kommun

Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Fakta om Indikatorer för hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling innehåller aspekter inom såväl miljöområdet som den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Indikatorer för hållbar utveckling

Kommunens hållbarhetsarbete - Vaxjo.se

Indikatorer för hållbar utveckling

3 jan 2018 Ulrika Palmes forskning handlar om indikatorer för hållbar utveckling, antingen som fristående verktyg eller som del i metoder som  Hur vi kan följa upp utvecklingen för utsatta grupper? på integrerade indikatorer som sammanväger två eller alla tre dimensionerna av hållbar utveckling och  10 feb 2020 är de horisontella kriterierna ”redskap” för att utveckla din projektidé. om och i så fall hur projektet arbetar med miljö/hållbar utveckling och. 19 mar 2020 av Agenda 2030 togs oväntat en indikator för civilsamhället bort. roll i arbetet med att nå Globala målen för hållbar utveckling. 11 jan 2020 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner .

En översikt. ISBN 978-91-620-6453-2. Uppnåendet av målen följs upp med 244 indikatorer för hållbar utveckling, och de nationella statistikmyndigheterna svarar för produktionen av uppgifterna. I Finland svarar Statistikcentralen för produktionen av dessa uppföljningsuppgifter om hållbar utveckling. Under det första webbinariet i vår serie om hållbarhet i planprocessen pratar vi om vikten av att arbeta evidensbaserat. Vilka indikatorer finns idag för hå FN-indikatorer för hållbar utveckling.
Opus bilbesiktning flen

Indikatorer för hållbar utveckling

Valet av indikatorer för socialt hållbar utveckling påverkas av vilka  Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Hållbar Utveckling. Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har  inom hållbar stadsutveckling. Denna version av Guiden är giltig fram till dess att en ny version publiceras med bearbetade och/eller nya indikatorer.

Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte. Indikatorer - Hållbar utveckling Förslag till beslut Föreslagna indikatorer för målet hållbar utveckling antas. Beslutsnivå Vård- och omsorgsstyrelsen Sammanfattning Vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter fick i uppdrag 2014-02-25 att senast 6 maj 2014 framlägga förslag om indikatorer för hållbarhetsmålet. Engagemanget inom Indikatorer för Välfärd och Hållbar utveckling. En översikt.
Zloty kurs zu euro

Indikatorer för hållbar utveckling

När det gäller arbetet med indikatorer som ska spegla hållbar utveckling finns tre problem. Syftet med indikatorerna är att underlätta kommunerna att redovisa sitt miljöarbete och underlätta jämförelser mellan kommuner och hur en kommuns miljöarbete  Indikatorsystem har utvecklats för att mäta bland annat välstånd och utveckling, som kan approximera social hållbarhet. En nackdel med att använda mål och  SCB har gjort det enklare att se hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030. 151 indikatorer redovisas med 192 tabeller och diagram samt 130 nyckeltal. Där  Indikatorer.

Miljödepartementet gav år 2012 SCB i uppdrag att utvärdera Sveriges status med hjälp av EU:s  Samhällets ramvillkor definieras av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Denna rapport är skriven inom ramen för projektet ”Utveckling av  av A Larsson · Citerat av 3 — 2.4 ATT VÄLJA OCH ANVÄNDA HÅLLBARHETSINDIKATORER. När det gäller arbetet med indikatorer som ska spegla hållbar utveckling finns tre problem.
Abu scandia


Implementering av hållbarhetsaspekter och Agenda 2030

För att åskådliggöra i vilken utsträckning utvecklingen går mot hållbarhet eller inte används olika indikatorer (ibland gröna nyckeltal) såväl internationellt som nationellt och lokalt. För Sveriges del har regeringen i en skrivelse 2006 presenterat 87 indikatorer för hållbar utveckling. Tolv indikatorer (41 av 289 ord) KPI2030: UTVECKLING AV NYCKELTAL OCH INDIKATORER FÖR HÅLLBARA FASTIGHETER Summary ”KPI2030: Sustainable KPIs and indicators for facilities” is a project exploring to what extent commercial and public tenants are interested in sustainability related to their facilities (i.e., offices, warehouses, stores, and so forth). Projekt: KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Skandia Fastigheter AB, Einar Mattsson AB, Fabege AB, Stockholms stads Fastighetskontor, Hemsö Fastighets AB, Hufvudstaden AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Metadata för indikator 11.2.1 Mål: 11. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Delmål: 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med Indikatorer för hållbar utveckling ; Det samhälliga åtagandets mål; Åtgärdsåtaganden internationellt pågår ett intensivt arbete med att utveckla indikatorer för hållbar utveckling.


Transportstyrelsen vinterdack

Nulägesanalys Agenda 2030 Länsstyrelsen Västmanland

I första skedet har arbetet huvudsakligen varit inriktat på att utveckla miljöindikatorer för att följa Indikatorer för hållbar utveckling baserade på miljöekonomisk och social statistik Människan Miljön Samhället Hälsa Transporter Energi Konsumtion och handel Sysselsätt-ning Försurning Klimat-påverkan Övergöd-ning Resurs-användning och kretslopp FN-indikatorer för hållbar utveckling – Agenda2030.

Indikatorer för Välfärd och Hållbar utveckling - Naturvårdsverket

of Urban and Rural Development, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2019:1 [Report] Här kan du läsa om uppföljningen av och indikatorerna för hållbar utveckling och lämna kommentarer där du för fram din egen tolkning. Du kan också presentera andra indikatorer eller färska forskningsresultat som utvidgar eller utmanar lägesbilden. versitet: ”Hållbar utveckling är angeläget för oss; vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv och låter dem påverka vår verksamhet”. Principerna Globalt engagemang och Uttalat samhällsansvar fastslår att vi verkar för hållbar utveckling vilket konkretiseras This study forms part of a PhD project on sustainable development indicators (SDIs) for urban water system. The project is in its second phase (post licentiate) and focused on a better understanding of the preconditions for meaningful application of SDIs within water utilities.

26. 4. Hållbarhetsanalys. 46. 5. Hållbarhetsindikatorer.